Privacybeleid

Wat betreft de verwerking van persoonsgegevens (hierna de “Gegevens” genoemd), voldoet Airscan aan de GDPR en de Belgische wetgeving inzake privacy en gegevensbescherming, in het bijzonder aan de Wet Bescherming van Natuurlijke Personen met betrekking tot de Verwerking van Persoonsgegevens van 30 juli 2018.

1. Gegevens verwerkt door Airscan

Airscan verzamelt en verwerkt de door de Klant verstrekte persoonsgegevens, te weten: voornaam, achternaam, adres, postcode en woonplaats, land en, indien van toepassing, de naam van het bedrijf.

2. Doel van gegevensverwerking

De verzamelde gegevens zijn strikt beperkt tot de gegevens die nodig zijn voor de goede uitvoering van de door Airscan geleverde diensten en om anonieme statistieken op te stellen met als enig doel haar diensten te verbeteren.

3. Veiligheidsmaatregelen

Airscan heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de beveiliging van informatie te behouden en te voorkomen dat deze wordt vervormd, beschadigd of aan onbevoegde derden wordt verstrekt. Op grond van artikel 24 en 28 van de GDPR werkt Airscan met een IT-partner onder contract die op zijn beurt voldoet aan de GDPR.

4. Cookies en nieuwsbrieven

Het raadplegen van de Airscan website kan ertoe leiden dat er cookies op uw computer worden geïnstalleerd om uw bezoek te vereenvoudigen en uw surfcomfort te optimaliseren. Airscan deelt graag met haar klanten en partners de luchtkwaliteitskwesties die er het meest toe doen. In het kader van de GDPR vraagt Airscan iedere Klant vooraf om toestemming. De Klant kan vervolgens op elk moment zijn of haar toestemming intrekken.

5. Rechten van de klant op zijn of haar persoonlijke gegevens

De cliënt heeft de volgende rechten met betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens door Airscan:

  • De cliënt kan zijn of haar persoonsgegevens vrij inzien, navragen hoe Airscan deze gegevens gebruikt en verzoeken deze te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.
  • Cliënt heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens op grond van dwingende en gerechtvaardigde gronden.
  • De cliënt heeft het recht zich te verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, zonder opgave van reden (ook al verbindt Airscan zich ertoe deze gegevens niet bekend te maken).
  • De klant kan een e-mail met zijn verzoeken sturen naar info@airscan.org.
  • De klant kan een klacht indienen bij de Belgische Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (onverminderd de burgerlijke rechtsmiddelen).